link
Address : Qinghai Dahua County of Huangyuan Province town    Tel: 0971 - 2490112    Dahua center school all rights reserved.
    Technical support : Town and talent in science and technology (China) Co., Ltd.

品 味 茶 马 古 韵          传 承 中 华 文 化
Dan Geer, Tea-horse Commercial City
品 味 茶 马 古 韵          传 承 中 华 文 化
Liu wan peng
Ma ming liang
Yang yong fang
Qiao rong
Zhao xin
Wen hui yan
Wang ming
Wang jing
Song zhi nan
Ma ji ming