Bibliography of web sites
Yellowsheepriver: http://www.yellowsheepriver.com/cyber2007/cyberindex.html
Xinhua net: http://www.xinhuanet.com/changzheng/
Longmarch: http://www.longmarch.org.cn/longmarch.shtml
Shanghai Jiao Tong University:http://jd.sjtu.edu.cn/www/wskt/index_58.html

back

 

 

 

 

 

 

 
Red Liupan team, Zhangyi Middle School, Ningxia, China.2007